Bildiri Kabul

KONGRE BİLDİRİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

KONGRE TAM METİN KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kongrede sunulacak bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Yazım Kuralları 

1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
4. Yazarların çalıştıkları kurum ve departman adları mutlaka belirtilmelidir.
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özet yüklenirken; sistemde belirtilmiş alanlar ayrıca başlık kullanılmadan yazılmalıdır.
9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
10. Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır, 1 görsel ve 1 tabloya yer verilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

SUNUM BİLGİLERİ

1. Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir.
2. Her sunum için ayrılan süre iletilecek kabul mektuplarında iletilecektir.
3. Sözlü bildirilerin sunulabilmesi için sunucu yazar olarak belirtilmiş kişinin kongre kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
4. Bir yazar en fazla 2 sözlü bildirinin sunucusu olabilir.
5. Kongrede sunulmayan bildiriler, bildiri özet kitabında yayınlanmayacaktır.
6. Kabul edilmiş ve sunucu yazar için kayıt işlemleri tamamlanmış sözlü bildiriler yer alacağı oturuma ve kendilerine ayrılacak süre özelinde hazırlanıp sunum tarihinden 1 gün önce kongre merkezindeki sunum kontrol odasına teslim edilmiş olmalıdır.

TAM METİN GÖNDERİMLERİ HAKKINDA

Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 31 Aralık 2023

*Tam metin bildirileri 31 Aralık 2023 tarihine kadar online bildiri kabul sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Tam metin bildiriler hazırlanırken dikkat edilecek noktalar;
- Tam metin bildiriler Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, tek satır aralığında, tüm kenarlardan 2,5 cm kenar boşluğu bırakılarak en az 5 en fazla 10 sayfa olacak şekilde yazılmalıdır.
- Başlık bold olarak ve kelimelerin ilk harflari büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
- Yazarlar ünvan belirtmeden, bold ve sunum yapan yazarın adı alt çizgi ile belirtilerek yazılmalıdır.
- Yazar kurumları; yazar soyadından sonra verilen üst simgeye (1,2,3 …vb) açıklama olarak yazar adlarından sonra yazılmalıdır.
- Tam metin bildiriler; Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler ile Kaynaklar bölümünden oluşmalıdır.
- Kaynak gösteriminde APA 6.0 (American Psychology Association) sistemi esas alınmalıdır.
- Hazırlanan tam metinlerde benzerlik oranı %25’i aşamamalıdır.

Not: Kongremizde sunulmak üzere kabul edilen bildiriler arzu edildiği taktirde ve hakem süreçleri tamamlanıp kabul edildiğinde tam metin olarak Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi ek sayısında yayınlanma fırsatı bulacaktır. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan metinlerin Dergipark üzerinden sisteme yüklenmesi için son tarih 31 Aralık 2023 tür.